طراحی حفاظت و هماهنگی رله ها پارس جنوبی
طراحی حفاظت و هماهنگی رله ها پارس جنوبی


برگزاری دوره طراحی حفاظت و هماهنگی رله ها

در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی واقع در عسلویه و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره ی آموزشی طراحی حفاظت و هماهنگی رله ها به مدت ۲۴ ساعت(برای پرسنل محترم آن مجموعه) توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این دوره محاسبات اتصال کوتاه ، معرفی پارامترهای مورد نیاز جهت هماهنگی رله ها و طراحی یک نمونه شبکه قدرت ، نرم افزارهای CYME,ETAP,ENT,DIGSIL و طراحی شبکه قدرت و حفاظت تجهیزات مربوطه به همراه انجام هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی شبکه قدرت نمونه با استفاده از نرم افزار را آموزش دیدند.