ضوابط و مقررات

 • ایجاد شده در تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

 • فراگیران موظف به حفاظت از اموال شخصی خود بوده و مرکز آموزش جهاد دانشگاهی در قبال اموال همراه فراگیران هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 • فراگیر موظف به تکمیل فرم ثبت نام و ارزشیابی بصورت کامل و دقیق می باشد.گواهی پایان دوره صرفا بر اساس اطلاعات این فرم صادرمیشود.
 • گواهی پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل ، تحویل مدارک و اخذ حد نصاب لازم در آزمون پایان دوره یا ارائه پروژه و عدم غیبت بیش از حد مجاز (۱۵% مدت دوره آموزشی) و رعایت آئین نامه انضباطی صادر می گردد. (حداقل نمره قبولی برای صدور گواهینامه ۶۰ از ۱۰۰ است.)
 • فراگیران محترم می بایست حداکثر تا شش ماه پس از پایان دوره نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام فرمایند. تحویل گواهینامه با تأخیر مشمول هزینه تاخیر خواهد بود.
 • در صورت عدم حضور در امتحان پایان دوره ها (با شیوه ارزشیابی آزمون کتبی):
  • غیبت در امتحان (با ارائه مستندات) موجه تشخیص داده شود، فقط تا یک فصل آموزشیامتحان مجدد بعمل می­آید.
  • در صورت غیبت غیرموجه، شرکت در امتحان مجدد با پرداخت ۲۰% شهریه امکان پذیر خواهد بود.
 • درصورت انصراف از دوره، میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود:
 • تایید صحت موارد مذکور به منزله تعهد فراگیر به اجرای مقررات و ضوایط آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف می باشد.
 • ثبت نام در صورت وجود ظرفیت در دوره مورد نظر انجام می شود و با توجه به محدودیت پذیرش، الویت ثبت نام بر اساس مدارک کامل و پرداخت شهریه دوره می باشد.
 • حداقل ظرفیت پذیرش فراگیران و شرط برگزاری دوره ۱۰ نفر می باشد.
 • پرداخت شهریه ثبت نام دوره های آموزشی باید با نام شخص متقاضی دوره پرداخت گردد.
 • جهت تردد فراگیران در محوطه دانشگاه به همراه داشتن کارت شناسایی مرکز الزامی است .
 • رعایت پوشش اسلامی، موازین اخلاقی و اجتماعی در محیط های آموزش جهاد دانشگاهی الزامی است.
 • در صورت هرگونه بی نظمی و ناهنجاری در آموزشگاه توسط فراگیر، از ادامه حضور نامبرده درآموزشگاه جلوگیری بعمل آمده و شهریه به وی استرداد نخواهد شد.
 • فراگیران طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز موظف به حضور مرتب در کلاس ها می باشند.
 • حضور فراگیران در کلاس ، قبل از حضور استاد الزامی است.
 • حضور همراه به هر عنوان در کلاس ممنوع است.
 • استفاده از تلفن همراه در زمان برگزاری کلاس و استعمال دخانیات در محیط آموزشی ممنوع می باشد.