اقتصاد مهندسی

  • ایجاد شده در تاریخ: فروردین ماه

معرفی :

بدون شک در اقتصاد امروز جهان، با گذر زمان از ارزش موجودی و سرمایه کاسته می شود، در این راستا علم اقتصاد مهندسی با توجه به ارزش زمانی پول ابزارهای لازم را برای تحلیل مناسب در سرمایه گذاری ارائه می دهد و همچنین با توجه به افزایش پروژه های اجرایی در کشور نیاز پروژه ها به توجیه اقتصادی و داشتن طرح تجاری، فراگیری این علم به عنوان ابزاری برای ارزیابی اقتصادی طرح ها ضروری است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
۱۳۹۷/۰۲/۲۰
۳۲ساعت