اقتصاد مهندسی

  • ایجاد شده در تاریخ: فروردین ماه

معرفی :

بدون شک در اقتصاد امروز جهان، با گذر زمان از ارزش موجودی و سرمایه کاسته می شود، در این راستا علم اقتصاد مهندسی با توجه به ارزش زمانی پول ابزارهای لازم را برای تحلیل مناسب در سرمایه گذاری ارائه می دهد و همچنین با توجه به افزایش پروژه های اجرایی در کشور نیاز پروژه ها به توجیه اقتصادی و داشتن طرح تجاری، فراگیری این علم به عنوان ابزاری برای ارزیابی اقتصادی طرح ها ضروری است.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
اعلام می گردد
۲۴ساعت