دوره های آنلاین

  • ایجاد شده در تاریخ:

معرفی :

این دوره ها به صورت آنلاین از طریق نرم افزار Adobe Connect برگزار می شوند.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۳۰ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۳ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۱۶ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۱۶
۱۲ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۱۴ ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
۲۴ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۷ساعت
در حال ثبت نام
۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۲۰ساعت

logo