تحلیل دینامیکی

خلاصه ای از دوره:

تحلیل دینامیکی سازه ها شامل مبانی پایه ، ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری ؛ شرح جامع و تفصیلی تحلیل و طراحی دیوارهای برشی ( دیوارهای صفحه ای ، سه بعدی ، بازشودار یا کوپله ) شامل جزئیات مدل سازی و مباحث نرم افزاری ، نکات و ضوابط آیین نامه ای ؛ طراحی سقف ها ( سقف های کامپوزیت سنتی ، متال دک ها ، دال های بتن آرمه شامل سیستم تیردال ، دال های تخت و دالهای مجوف ، سقف های تیرچه بلوک شامل تیرچه های بتنی و کرمیت ) ؛ ضوابط آیین نامه ای و مباحث نرم افزاری کاهش سربار ؛ تحلیل و طراحی شمع ها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار شامل تک شمع ها و گروه شمع ها ، تحلیل و طراحی دیوارهای حائل شامل تعیین فشارهای استاتیک و دینامیک وارد بر آنها و شرح مدل سازی آنها در نرم افزار


۴۰ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
دوره تربیت کارشناس محاسبات ساختمان
پيش نياز:
مهندسین عمران و معماری در مقطع کاردانی، کارشناسی و مقاطع بالاتر و علاقه مندان به این حوزه
مخاطبان:
تحلیل دینامیکی طیفی و تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای تعیین بازتابهای دقیقتر بمنظور ایمنی بیشتر با سازۀ سبکتر نسبت به تحلیل استاتیکی معادل ساختمان.
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۴۱
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۶۰۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):
-ارتعاش آزاد سیستم یک درجه آزادی جرم و فنر، بدون وجود میراگر و با وجود میراگر
-ارتعاش اجباری سیستم یک درجه آزادی تحت بار هارمونیک، بدون میرایی و تشدید و با آنها
-ارتعاش بازتابی سیستم یک درجه آزادی تحت جنبش هارمونیک انتقالی از زمین به سازه
-پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت بار دلخواه متغیر نسبت به زمان، انتگرال دوهامل
-پاسخ سیستم یک درجه آزادی به موج ضربۀ آنی
-سیستمهای یک درجه آزادی تعمیم یافته
-سیستمهای یک درجه آزادی با جرم و سختی گستردۀ پیوسته ویا گسسته براساس تابع شکل
-فرکانس ارتعاش طبیعی سیستمها بروش رایلی
-معادلات حرکت سیستمهای خطی بروش انرژی
-ارتعاش آزاد و اجباری سیستم چند درجۀ آزادی بدون میرایی و با آن
-اصول آنالیز مودال و آنالیز تاریخچه زمانی و آنالیز طیف پاسخ
-تحلیل دینامیکی سازه در آیین نامۀ ۲۸۰۰ طراحی ساختمانها در برابر زلزله
-تحلیل دینامیکی طیفی توسط نرم افزار ETABS، تحلیل و طراحی یک نمونه سازه
-تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی توسط نرم افزار ETABS، تحلیل و طراحی همان نمونه سازه
-مقایسۀ نتایج طراحی به هر سه روش استاتیکی معادل، دینامیکی طیفی، دینامیکی تاریخچه زمانی
-طراحی شالوده در SAFE براساس نتایج تحلیل دینامیکی سازه در ETABS، طراحی پی نمونه
-مقایسۀ طراحی پی برمبنای نتایج استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی
عمران و معماری


دسته: عمران و معماری ،

برچسب: نرم افزار ، جهادشریف ، عمران ، تحلیل ، صنعتی شریف ، سازه ، دوره آموزشی ، آموزش نرم افزار ، مدل سازی ، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف ، دانشگاه ، آموزش ، دوره نرم افزاری ، دانشگاه صنعتی شریف ، ذوره آموزشی تحلیل دینامیکی ، تحلیل دینامیکی سازه ، ارتعاش آزاد سیستم ، نرم افزار ETABS ، طراحی یک نمونه سازه ، دینامیکی طیفی ، استاتیکی معادل ، دینامیکی تاریخچه زمانی ، طراحی ساختمانها در برابر زلزله ، آیین نامۀ ۲۸۰۰ ، تحلیل دینامیکی سازه در آیین نامۀ ۲۸۰۰ ، روش رایلی ، روش انرژی ، تحلیل و طراحی دیوارهای حائل ،