تربیت کارشناس علم داده

خلاصه ای از دوره:

دوره تربیت کارشناس علم داده مطابق با سرفصل های پیشنهادی microsoft طراحی شده و آموزش داده می شود.


۱۶۲ساعت
مدت برگزاری دوره:
پنج شنبه و جمعه
زمان برگزاری:
ندارد
پيش نياز:
مخاطبان:
هدف دوره:
۶۶۰۷۵۶۲۶
مشاوره و ثبت نام :
- نفر
نفرات آموزش دیده تا به امروز:
- دوره
دفعات برگزاری دوره تا به امروز:
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
شهریه(تومان):

Introduction to Data Science

Analyzing and Visualizing Data

Analyzing and Visualizing Data with Power BI-
        Analyzing and Visualizing Data with Qlik view-
            Analyzing and Visualizing Data with tableau-

   Query Relational Data

Querying Data with Transact-SQL-

Explore Data with Code

Introduction to R for Data Science-
Introduction to Python for Data Science-

Plan and Conduct Data Studies

Data Science Research Methods: R Edition-
Data Science Research Methods: Python Edition-

Build Machine Learning Models

Principles of Machine Learning: R Edition-
 Principles of Machine Learning: Python Edition-

Build Predictive Solutions at Scale

Analyzing Big Data with Microsoft R-

Final project