تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰
تقویم آموزشی پاییز ۱۴۰۰


مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوره های آموزشی پاییز سال ۱۴۰۰

را به شرح ذیل(تقویم آموزشی) در محل این مرکز برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی به تقویم ذیل مراجعه کنید.