برگزاری دوره مبانی حقوقی مناقصات در شرکت صدرآب نیرو
برگزاری دوره مبانی حقوقی مناقصات در شرکت صدرآب نیرو


برگزاری دوره آموزشی « مبانی حقوقی مناقصات » در شرکت صدرآب نیرو

در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم شرکت صدرآب نیرو و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دورهآموزش سازمانی « مبانی حقوقی مناقصات » به مدت ۱۲ ساعت به صورت تئوری توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف  برگزار گردید.

مباحث مطرح شده در این دوره آموزش سازمانی به شرح ذیل می باشد؛

-تنظیم و بررسی مناقصات

-آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

-دستور العمل نحوه پیشنهاد قیمت پیمانکاران

آموزش سازمانی- مبانی حقوق مناقصات

آموزش سازمانی- مبانی حقوق مناقصات


logo