نتایج جست و جو :
آموزش ۳DMax و V.Ray
26 فرو 1397

-آشنایی با مفاهیم اولیه
-آشنایی با مفاهیم اساسی ترسیمات
-آشنایی با ورود فایل ها از نرم افزار های دیگر
-آشنایی با مفاهیم نور و مصالح
-آشنایی با شیوه های ارائه فتیل ها از جهتا چشم اندازهای مختلف
-ارائه سه بعدی های یک طرح واقعیlogo