وبینار 9 مبحث اساسی برای مدیر مالی شدن
وبینار 9 مبحث اساسی برای مدیر مالی شدن


وبینار 9 مبحث اصلی برای مدیر مالی شدن مورخ 1 اردیبهشت ماه 1401 با سخنرانی دکتر ملکی و مهندس فیروزی بصورت بر خط در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.