برگزاری هوشمندسازی کسب و کار با Microsoft Power BI در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
برگزاری هوشمندسازی کسب و کار با Microsoft Power BI در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


برگزاری هوشمندسازی کسب و کار با Microsoft Power BI در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

در راستای اجرای دوره های آموزشی برای کارکنان محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با هدف ارتقای سطح دانایی و توانایی و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی و شغلی دوره « هوشمندسازی کسب و کار با Microsoft Power BI » به مدت ۳۰ ساعت توسط مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف  برگزار گردید.

در این دوره آموزش سازمانی شما نرم افزار Power BI را از مرحله مقدماتی تا پیشرفته فراخواهید گرفت. نحوه استفاده از Power BI در تحلیل موقعیتهای مختلف داده از ساده ترین حالات تا پیچیده ترین حالات را یاد می‌گیرید. اجزا و ارکان اصلی Power BI از جمله Power Query ( واکشی و تمیز کردن داده‌ها ETL)، مدلسازی و زبان DAX، طراحی داشبوردهای و نمایشگرها را به شما آموزش خواهیم داد. کلیه مفاهیم را در محیط Live و با ارائه بهتری تجارب و سناریوها به شما انتقال خواهیم داد.

مباحث مطرح شده در این دوره آموزش سازمانی به شرح ذیل می باشد؛

Power BI  ﻣﻌﺮﻓﯽﺳﺮوﯾﺲ-

SQL Server, Text, Excel, Web, Folder  اﺳﺘﺨﺮاج دادهﻫﺎ ازﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ-

Power Query ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﭘﺎﮐﺴﺎزي وﺗﺮﮐﯿﺐ دادهﻫﺎ در-

Power BI  ﻓﺮﻣﻮلﻧﻮﯾسی وﻣﺪلﺳﺎزي در-

Power BI واﻧﻮاعﻣﺤﺎﺳﺒﺎت درDAX  ﻣﻌﺮﻓﯽ-

ﺗﻮاﺑﻊﺗﺠﻤﯿﻌﯽ،ﺷﻤﺎرشﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻣﻨﻄﻘﯽ، رﺷﺘﻪای-

 ﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺮدنﺟﺪاول، ﺗﻮاﺑﻊﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ،DAX  ﺗﻮاﺑﻊﺟﺪوﻟﯽدر-

مصورﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  از اﻧﻮاع ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای-

ﻣﻨﺘﺸﺮﮐﺮدن داﺷﺒﻮردﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرتﺗﺤﺖ وب و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاری داﺷﺒﻮردها-


logo