نفت و گاز و پتروشیمیمعرفی :

تنوع مشاغل و رشته­های مختلف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و حساسیت این صنعت، مرکز آموزش را بر آن داشت تا به راه ­اندازی این دپارتمان و ارائه خدمات تخصصی گامی شایسته در راستای ارتقاء مستمر در این صنعت و نیز پرورش نیروهای مجرب بردارد.

ثبت نام
وضعیت
تاریخ شروع
مدت
نام دوره
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۳۲ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۸۴ساعت
اعلام میگردد
اعلام می گردد
۱۲۶ساعت

logo