طراحی سیستم ارتینگ برای پست فشار قوي (HV/EHV) AC – بخش سوم

فرمول اندازه شبکه زمین رسانا در زیر ذکر شده است:

ارزیابی مقاومت زمین

یک سیستم ارتينگ مناسب برای به حداقل رساندن GPR ، مقاومت کمی در برابر زمین از راه دور فراهم می کند. برای بیشتر پستهای انتقال و سایر پستهای بزرگ، مقاومت زمین معمولاً در حدود 1 Ω یا کمتر است. در پستهای توزیع کوچکتر دامنه قابل قبول از 1 Ω تا 5 Ω )بسته به شرایط محلی (می باشد.

برای محاسبه مقاومت زمین از فرمول زیر استفاده شده است :

اصلی ترین خصوصیات الکتریکی یک سیستم ارتینگ عبارتند از:

  • مقاومت  زمین
  • توزیع پتانسیل سطح زمین
  • توانایی انتقال جريان

مطلوب ترین توزیع پتانسیل سطحي، داراي الکترودهای ارتينگ افقی هستند. مخصوصا پتانسیل مش،که پتانسیل سطح آن را می توان نسبتاً ساده کنترل کرد. توزیع پتانسیل الکترودهای عمودی، نامطلوب ترین هستند. زيرا مقادیر بالای پتانسیل لمسی دارند. از سوی دیگر، الکترودهای عمودی به راحتی می توانند با مقادیر پایدار به ارتینگ با مقاومت پایین برسند (تا حد زیادی مستقل از فصول). همچنین به منظور دستيابي به مقادیر کمتری از مقاومت ارتینگ، از الکترودهای عمودی بصورت ترکیبي با الكترودهاي افقي استفاده می شود.

این نتایج بدست آمده در بالا اثبات می کند که این ارتینگ برای پست 400 کیلوولت، در محدوده مقاومت خاک 100-350 Ωm است.

5 – نتیجه گیری

 در این مقاله سیستم ارتینگ پست برق AC 400 کیلوولت HV / EHV را طراحی کردیم. نتایج حاصل از سیستم ارتینگ با روش محاسباتی بدست می آید. برای رسانایی ارتینگ و الکترود عمودی ارت از فولاد خفیف استفاده می شود. روش گام به گام برای طراحی یک سیستم ارتینگ ارائه شده است. انواع مختلفی از اندازه های تجهیزات زمین رسانا در این مقاله ذکر شده است.

همچنین در اینجا ساخت شبکه ارتینگ گفته شد. ولتاژ گام و لمسی برای بدن انسان خطرناک است. بدن انسان ممکن است از ولتاژ گام و لمسی، شوک الکتریکی دریافت کند. هنگامی که قرار است پست های ولتاژ بالا طراحی شوند، ولتاژ گام و لمسی باید محاسبه شود و مقادیر استاندارد باید مشخص و حفظ شود.  انتقال پتانسیل زمین (GPR) در شرایط نشت برای جلوگیری از موقعیت های خطرناک برای  تمام افراد، مسئله مهمی می باشد. مقادیر مجاز ولتاژ گام و مش به دست آمده برای پست  400کیلو ولت به ترتیب 389.6783 ولت و 374.1747 ولت است.