برگزاری دوره آموزشی حسابداری پلاس در شرکت پتروشیمی اسپک