چکیده در این مقاله، به طراحی سیستم ارتینگ يك پست فشارقوي 400KV پرداخته ايم و پارامترهای آن را مورد محاسبه قرار داده ایم. عملکرد موفقیت آمیز کل سیستم قدرت تا حد قابل توجهی به عملکرد کارآمد و رضایت بخش پست ها بستگی دارد. از این رو، يك پست فشار قوي به طور کلی می تواند به عنوان قلب سیستم اصلي ...

روشنایی در زندگی ما انسان ها تاثیرات زیادی دارد مثلا کمک و تسهیل در انجام کار ایجاد یک محیط مناسب برای فرد کاهش حوادث احتمالی در محیط کار ،از بین بردن عوارض و استرس‌های روانی کاهش بیماری یا ناراحتی‌های چشمی و افزایش بهره وری ...

سیستم ارتینگ یک سیستم بسیار مهم بوده که برای حفاظت از جان افراد و تجهیزات الکترونیکی بایدمورد توجه قرار گیرد در این پست آموزشی به بررسی این سیستم خواهیم پرداخت ...