فرمول اندازه شبکه زمین رسانا در زیر ذکر شده است: ارزیابی مقاومت زمین یک سیستم ارتينگ مناسب برای به حداقل رساندن GPR ، مقاومت کمی در برابر زمین از راه دور فراهم می کند. برای بیشتر پستهای انتقال و سایر پستهای بزرگ، مقاومت زمین معمولاً در حدود 1 Ω یا کمتر است. در پستهای توزیع کوچکتر دامنه قابل قبول از ...

5 – 2 – مقاومت زمین باید تا حد ممکن کم باشد و نبايد از محدوده هاي اشاره شده در جدول زیر تجاوز كند 6 – 2 – موارد و تعاریف الف – ولتاژ گام (Step Potential)  :اختلاف ولتاژ بین دو نقطه است که در هنگام عبور جریان های زمین یک متر با هم فاصله دارند. ب – ولتاژ لمسی ...

چکیده در این مقاله، به طراحی سیستم ارتینگ يك پست فشارقوي 400KV پرداخته ايم و پارامترهای آن را مورد محاسبه قرار داده ایم. عملکرد موفقیت آمیز کل سیستم قدرت تا حد قابل توجهی به عملکرد کارآمد و رضایت بخش پست ها بستگی دارد. از این رو، يك پست فشار قوي به طور کلی می تواند به عنوان قلب سیستم اصلي ...

روشنایی در زندگی ما انسان ها تاثیرات زیادی دارد مثلا کمک و تسهیل در انجام کار ایجاد یک محیط مناسب برای فرد کاهش حوادث احتمالی در محیط کار ،از بین بردن عوارض و استرس‌های روانی کاهش بیماری یا ناراحتی‌های چشمی و افزایش بهره وری ...

سیستم ارتینگ یک سیستم بسیار مهم بوده که برای حفاظت از جان افراد و تجهیزات الکترونیکی بایدمورد توجه قرار گیرد در این پست آموزشی به بررسی این سیستم خواهیم پرداخت ...