تقویم آموزشی بهار۱۴۰۰
تقویم آموزشی بهار۱۴۰۰


مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوره های آموزشی بهار سال ۱۴۰۰

را به شرح ذیل(تقویم آموزشی) در محل این مرکز برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی به تقویم ذیل مراجعه کنید.


logo