تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۹




تقویم آموزشی زمستان ۱۳۹۹


مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوره های آموزشی زمستان سال ۱۳۹۹

را به شرح ذیل(تقویم آموزشی) در محل این مرکز برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی لینک کنید.

 


logo