مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با اتکا به پشتوانه دانش علمی و عملی خود و بهره بردن از اساتیدی که سال ها تجربه ی کار در بدنه صنعت کشور و خارج از کشور را دارند این امکان را فراهم آورده است که با برگزاری طیف وسیعی از دوره های عمومی، تخصصی، مهارتی، مدیریتی برای سازمان های همکار خود در بخش های دولتی و غیر دولتی، خصوصی، NGOها، اصناف، اتحادیه ها و.. گام بلندی در راستای ارتقای تعهد و توانمندسازی کارکنان و آمادگی آنان در برخورد با شرایط نوین بردارد.

روش آموزش واحد آموزش سازمانی این مرکز به شرح ذیل می باشد:

 • نیازسنجی،مشاوره، طراحی و برنامه ریزی آموزش
 • تهیه استانداردهای شغلی و آموزشی برای مشاغل و مهارت های مورد نیاز سازمان
 • تعیین فاصله بین استاندارد شغل و شایستگی های مورد انتظار با عملکرد موجود
 • مشاوره با مدیران،سرپرستان و کارکنان، به منظور تعیین نیازهای واقع گرایانه و خروجی های دست یافتنی
 • برگزاری آزمون های مهارت سنجی کارکنان
 • بررسی گزینه های آموزشی سازمان ها با در نظر گرفتن تعداد تعداد کارمندان، بودجه، سطح آموزش مورد نیاز و موضوع کاری
 • طراحی،برنامه ریزی دوره های آموزشی و تهیه شناسنامه دوره های آموزشی
 • تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از اعضای هیئت علمی آموزش و مشاوران عالی صنعت مرکز جهت بررسی و تصویب شناسنامه آموزشی و انتخاب مدرسین متخصص
 • اجرای آموزش و ارزیابی اثربخشی و نتایج دوره
 • تدوین و آماده سازی منابع آموزشی و کمک آموزشی
 • نظارت و ارزیابی اجرای برنامه آموزشی حین و بعد از هر جلسه آموزشی بر اساس مقررات و فرم های آموزشی مرکز
 • همکاری با سازمان ها در خصوص بررسی عملکرد آموزش گیرندگان در بلندمدت و ارزیابی اثربخشی دوره
 • تهیه گزارشات ارزیابی و ارائه راهکار جهت بهبود فرآیند آموزش
 • مشاهده دوره های سازمانی

دیدگاهتان را بنویسید