همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش
همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش


همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش

 

در راستای تحکیم ارتباط موثر آموزش و صنعت و توافق صورت گرفته، افراد برگزیده در دوره های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش جهت مصاحبه و استخدام معرفی خواهند شد.