همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف با شرکت رونیکس(پارسا ابزار تندیس)
همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف با شرکت رونیکس(پارسا ابزار تندیس)


همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاددانشگاهی صنعتی شریف با شرکت رونیکس(پارسا ابزار تندیس)

 

در راستای تحکیم ارتباط موثر آموزش و صنعت و توافق صورت گرفته، افراد برگزیده در دوره های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به شرکت رونیکس جهت مصاحبه و استخدام معرفی خواهند شد.