در راستای تحکیم ارتباط موثر آموزش و صنعت و توافق صورت گرفته، افراد برگزیده در دوره های آموزشی مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به شرکت فرآورده های پروتئینی کوروش جهت مصاحبه و استخدام معرفی خواهند شد.