همکار آموزشی با انجمن مدیریت پروژه ایران
همکار آموزشی با انجمن مدیریت پروژه ایران


همکاری مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با انجمن مدیریت پروژه ایران

آغاز همکاری  جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در جهت توسعه و تعمیق فعالیت های آموزشی در زمینه مدیریت پروژه با انجمن مدیریت پروژه ایران یکی از معتبرترین نهاد های این حوزه مدیریتی


logo