تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰
تقویم آموزشی تابستان ۱۴۰۰


مرکز آموزش های تخصصی کاربردی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، دوره های آموزشی تابستان سال ۱۴۰۰

را به شرح ذیل(تقویم آموزشی) در محل این مرکز برگزار می نماید.

برای کسب اطلاعات در ارتباط با دوره های آموزشی به تقویم ذیل مراجعه کنید.


logo