گروه اساتید علم داده

جناب آقای خانی جازنی
جناب آقای خانی جازنی
جناب آقای اقدسی فام
جناب آقای اقدسی فام
جناب آقای بختیاری
جناب آقای بختیاری
جناب آقای اکبرزاده
جناب آقای اکبرزاده
جناب آقای آقابراری
جناب آقای آقابراری
دکتر صادقی عقیلی
دکتر صادقی عقیلی
جناب آقای امیری
جناب آقای امیری
جناب آقای اخوان پور
جناب آقای اخوان پور
جناب آقای کاویانی
جناب آقای کاویانی
جناب آقای جوادی
جناب آقای جوادی
جناب آقای مباشرفر
جناب آقای مباشرفر
جناب آقای وزيريان
جناب آقای وزيريان
جناب آقای محققی
جناب آقای محققی
جناب آقای هنرمند
جناب آقای هنرمند
جناب آقای زارع زاده
جناب آقای زارع زاده
جناب آقای سعیدی
جناب آقای سعیدی
سرکار خانم عطاییان
سرکار خانم عطاییان
جناب آقای لواخمسه
جناب آقای لواخمسه
جناب آقای درویشی
جناب آقای درویشی