آیا شما هم می توانید مختصص علم داده Data Scientist شوید؟

Data Science

در سال های۲۰۱۷ و۲۰۱۸ بهترین فرصت شغلی در بازار کار، حرفه متخصص داده
Data Science میباشد. R و Python سیر صودی دارند. طبق تحقیقات قبلی،این دو زبان برنامه نویسی در دنیای دانش کامپیوترمحبوبترین میشوند به ازای کاهش محبوبیت سایر زبانهای برنامه نویسی مانند ++Java and C در نتیجه اگر میخواهید یک متخصص داده شوید باید درسال ۲۰۱۸ این دو زبان R و Python را بیاموزید.

آکادمی شرکت مایکروسافت Microsoft برای متخصص علم داده شدن تسلط به مباحث زیر را در سایت خود اینگونه آورده است:

علم داده Data Science

۱۱ مهارت علم داده، ۱/۵ میلیون شغل

1- Introduction to Data Science

2-1 Analyzing and Visualizing Data with Power BI
2-2Analyzing and Visualizing Data with Excel

3- Analytics Storytelling for Impact

4- Ethics and Law in Data and Analytics

5- Querying Data with Transact-SQL

6-1 Introduction to R for Data Science
6-2 Introduction to Python for Data Science

7- Essential Statistics for Data Analysis using Excel

8-1 Data Science Research Methods: R Edition
8-2 Data Science Research Methods: Python Edition

9-1 Principles of Machine Learning: R Edition
9-2 Principles of Machine Learning: Python Edition

10-1 Developing Big Data Solutions with Azure Machine Learning
10-2 Analyzing Big Data with Microsoft R
10-3 Implementing Predictive Analytics with Spark in Azure HDInsight

11- Microsoft Professional Capstone : Data Science