استانداردهای حسابداری

لیست کامل آخرین ویرایش استانداردهای چهل و یک گانه حسابداری

در سال ۱۳۷۱، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با نام اولیه کمیته رهنمود های حسابداری از سوی هیئت عامل سازمان حسابرسی راه ‌اندازی شد تا استانداردهای حسابداری ملی ایران را بر اساس استاندارد های معتبر و با توجه به شرایط محیطی ایران و با هدف ایجاد یکنواختی و برطرف کردن ناسازگاری‌ ها وضع کند.

سال ۱۳۷۳، پیش‌ نویس ۹ بیانیه رهنمود حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورت‌های مالی از سوی این کمیته برای نظرخواهی عمومی در نشریه ۹۶ سازمان حسابرسی منتشر شد. سال ۱۳۷۵ نیز پیش‌نویس ۵ بیانیه رهنمود حسابداری دیگر از سوی همین کمیته برای نظر خواهی عمومی در نشریه ۱۰۶ سازمان حسابرسی منتشر شد.

سرانجام در سال ۱۳۷۸ نخستین مجموعه رهنمود های حسابداری از سوی کمیته منتشر و برای دو سال لازم ‌الاجرا شد.

استاندارد های حسابداری ۱ تا ۲۲ نخستین استانداردهای حسابداری ملی ایران بودند که توسط کمیته تدوین استاندارد های حسابداری وضع شدند که برای صورت ‌های مالی که آغاز دوره مالی آنها از ۱ فروردین ۱۳۸۰ به بعد بود لازم‌الاجرا شد.

امروز تعداد استاندارد های حسابداری چهل و یک مورد است که در لیست زیر به همراه لینک دانلود آورده شده است

دوره مرتبط با موضوع: استانداردهای پرکاربرد حسابداری

شماره استاندارد حسابداری موضوعلینک دانلود
استاندارد حسابداری شماره 1ارائه صورت‌های مالی (تجدیدنظر شده 1397)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 2صورت جریان‌های نقدی (تجدیدنظر شده 1397)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 3درآمد عملیاتیدریافت
استاندارد حسابداری شماره 4ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی (تجدیدنظر شده 1384)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 5رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 6گزارش عملکرد مالیدریافت
استاندارد حسابداری شماره 7حذف
استاندارد حسابداری شماره 8حسابداری موجودی مواد و کالادریافت
استاندارد حسابداری شماره 9حسابداری پیمان‌های بلندمدتدریافت
استاندارد حسابداری شماره 10حسابداری کمک‌های بلاعوض دولتدریافت
استاندارد حسابداری شماره 11دارایی‌های ثابت مشهود (تجدیدنظر شده 1386 و اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 12افشای اطلاعات اشخاص وابسته (تجدیدنظر شده 1386)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 13حسابداری مخارج تأمین مالیدریافت
استاندارد حسابداری شماره 14نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاریدریافت
استاندارد حسابداری شماره 15حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 16آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظر شده 1391 و اصلاح‌شده 1392)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 17دارایی‌های نامشهود (تجدیدنظر شده 1386 و اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1398)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 18صورت‌های مالی جداگانه (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 19ترکیب‌های تجاری (تجدیدنظر شده ۱۳۸۴)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 20سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‌های خاص (تجدیدنظر شده ۱۳۹۸)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 21حسابداری اجاره‌ها (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 22گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 23حسابداری مشارکت‌های خاص (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 24گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداریدریافت
استاندارد حسابداری شماره 25گزارشگری برحسب قسمت‌های مختلفدریافت
استاندارد حسابداری شماره 26فعالیت‌های کشاورزیدریافت
استاندارد حسابداری شماره 27طرح‌های مزایای بازنشستگیدریافت
استاندارد حسابداری شماره 28فعالیت‌های بیمه عمومیدریافت
استاندارد حسابداری شماره 29فعالیت‌های ساخت املاک (اصلاح‌شده بر اساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 30سود هر سهمدریافت
استاندارد حسابداری شماره 31دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف‌شدهدریافت
استاندارد حسابداری شماره 32کاهش ارزش دارایی‌هادریافت
استاندارد حسابداری شماره 33مزایای بازنشستگی کارکناندریافت
استاندارد حسابداری شماره 34رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهاتدریافت
استاندارد حسابداری شماره 35مالیات بر درآمددریافت
استاندارد حسابداری شماره 36ابزارهای مالی؛ ارائهدریافت
استاندارد حسابداری شماره 37ابزارهای مالی؛ افشادریافت
استاندارد حسابداری شماره 38ترکیب‌های تجاری (مصوب ۱۳۹۸)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 39صورت‌های مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 40مشارکت‌ها (مصوب ۱۳۹۸)دریافت
استاندارد حسابداری شماره 41افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)دریافت

پیشنهاد برای مطالعه:وظایف یک حسابدار