شرح وظایف دفتر فنی پروژه

در دفتر فنی پروژه افراد مختلف با تخصص های گوناگون (وابسته به پروژه ها) از مهندسان و تکنسین های عمران، معماری،نقشه برداری ،تاسیسات و… وهمچنین تیم مدیریت و کنترل پروژه مشغول به فعالیت هستند. در تمامی مراحل هر پروژه، از مرحله بستن قرارداد تا تحویل پروژه، واحد دفترفنی وظایف خاص و مهمی را در پروژه بر عهده دارد که توسط این متخصصان انجام می شود. در این پست به بررسی این وظایف پرداخت و لیستی از شرح وظایف دفتر فنی پروژه را گرد آوری نموده ایم.


حوزه فنی و مهندسی

وظایف دفتر فنی پروژه

۱- حصول اطمینان از در دسترس بودن و دارا بودن کیفیت مناسب مدارک کلیدی پروژه در تمامی فاز های مهندسی، خریدو اجرا در طول پروژه از جمله موارد ذیل:

  • کلیه نقشه ها
  • مدارک و دفترچه های مشخصات فنی عمومی و خصوصی
  • متره و برآورد

۲- انجام هماهنگی مابین کلیه بخش های پروژه از جمله سازه، معماری، مکانیک و برق در طول پروژه
۳- تهیه و اخذ تاییدات الزم برای اسناد فنی پروژه از جمله نقشه های کارگاهی و چون ساخت
۴- تهیه منظم و اخذ تاییدات صورت مجالس کارگاهی در طول پروژه
۵- صدور مجوز شروع کار براساس بررسی وجود و کفایت نقشه های اجرایی الزم برای انجام عملیات مورد نظر
۶- تهیه گزارش های مورد نیاز در حوزه دفتر فنی
۷- بالانس متریال
۸- تهیه و به روز رسانی آرشیو اسناد فنی از جمله نقشه ها، مشخصات فنی، صورت مجالس، صورت وضعیت ها، مکاتبات، ادعاها و غیره در قالب یک دیتا بانک اکسل یا اکسس به همراه لینک های مدارک

حوزه مدیریت پروژه

دفتر پروژه

۹- مشارکت در انجام پروژه در محدوده، زمان، هزینه و کیفیت مصوب توسط سازمان در کلیه مراحل طراحی، اجرا، تحویل و
راه اندازی
۱۰- تهیه ساختار شکست کار (WBS )پروژه
۱۱- تهیه برنامه زمانبندی پروژه
۱۲- محاسبه پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه تا تاریخ گزارش گیری
۱۳- ارائه گزارش ماهانه پیشرفت پروژه
۱۴- تهیه گزارش روزانه پروژه
۱۵- شناسایی ، تجزیه و تحلیل و پاسخگویی و پایش و کنترل نظام مند ریسک های پروژه
۱۶- اخذ گزارش های الزم از پیمانکاران
۱۷- تهیه و پیگیری مکاتبات با کلیه ارکان پروژه در حوزه دفتر فنی
۱۸- تهیه و استفاده از الگوی مناسب به منظور پیگیری نامه ها و صورت جلسات
۱۹- مدیریت نقشه ها و مدارک مهندسی
۲۰- صدور و اجرای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در طول پروژه
۲۱- مشارکت در ثبت دروس آموخته شده در طول پروژه
۲۲- مشارکت در انجام ممیزی های داخلی
۲۳- به کارگیری ماتریس تخصیص مسئولیت های پروژه

آموزش مرتبط با حوزه دفتر فنی پروژه: دوره کارشناس دفتر فنی پروژه

حوزه مدیریت قراردادها

مدیریت قرارداد در دفتر فنی پروژه

۲۴- تهیه الگو های قراردادی
۲۵- تهیه اسناد مناقصه به صورت جامع، کامل و شفاف
۲۶- تهیه قرارداد پیمانکاران
۲۷- رسیدگی منظم، مناسب و نظام مند به صورت حساب ها و صورت وضعیت های پیمانکاران، فروشندگان، سازندگان، تامین کنندگان و غیره
۲۸- کنترل تعهدات قراردادی پیمانکاران، فروشندگان، سازندگان، تامین کنندگان و غیره
۲۹- تهیه بانک اطالعاتی به منظور شناسایی مشاوران و پیمانکاران
۳۰- ارزیابی اولیه (قبل از برگزاری مناقصه یا انتخاب)، حین کار و اختتام مشاوران، پیمانکاران، فروشندگان، سازندگان، تامین
کنندگان و غیره با روش مناسب و بصورت نظام مند
۳۱- انجام آنالیز تأخیرات پروژه و تهیه الیحه تأخیرات
۳۲- شناسایی، کمی سازی، طرح و پاسخگویی به ادعاهای پروژه
و…

برگرفته از توضیحات دکتر رضا آتش فراز

امیرحسین سخائیان
اینجا چیز هایی که یادمیگریم رو با شما به اشتراک میگذارم تا بهتر یادبگیرم. نوشته های من رو می توانید از وبلاگ رایلرن مشاهده کنید